Projekt výzkumu a vývoje

Projekt výzkumu a vývoje (VaV) představuje zakládací dokument o výzkumném či vývojovém záměru ve společnosti.

Projekt VaV musí být schválen před zahájením realizace záměru, musí popisovat cíle projektu, odpovědné osoby, časový a finanční plán. Obsah a náležitosti Projektu VaV popisuje Zákon o daních z příjmů v § 34c.

Projektem výzkumu a vývoje se rozumí dokument, ve kterém poplatník před zahájením řešení projektu výzkumu a vývoje vymezí svou činnost ve výzkumu a vývoji podle zákona upravujícího podporu výzkumu a vývoje a který obsahuje:

 1. základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou:
  1. obchodní firma nebo název a adresa sídla poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
  2. jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa sídla podnikatele místa podnikání a adresa místa trvalého pobytu poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů fyzických osob,
  3. daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
 2. dobu řešení projektu, kterou je doba ode dne zahájení do dne ukončení řešení projektu,
 3. cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení,
 4. předpokládané celkové výdaje (náklady) na řešení projektu a předpokládané výdaje (náklady) v jednotlivých letech řešení projektu,
 5. jména jméno, popřípadě jména, a příjmení všech osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k poplatníkovi,
 6. způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků,
 7. den a místo schválení projektu,
 8. jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis odpovědné osoby za projekt výzkumu a vývoje.

Projekt výzkumu a vývoje musí být schválen poplatníkem před zahájením jeho řešení.

Odpovědná osoba za projekt výzkumu a vývoje odpovídá za splnění podmínek daných tímto zákonem pro projekt výzkumu a vývoje. Odpovědnou osobou je u poplatníka daně z příjmů:

 1. fyzických osob tento poplatník,
 2. právnických osob jeho statutární orgán nebo člen tohoto orgánu.

 

Můžeme vám nějak pomoci? »

 

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.