Daňový poradce

Pod pojmem daňový poradce se rozumí fyzická osoba, která je zapsána v seznamu daňových poradců vedeným Komorou daňových poradců České Republiky v souladu s právem Evropských společenství. Daňovým poradcem může být také hostující daňový poradce.

Daňový poradce poskytuje fyzickým nebo právnickým osobám („klientům“) daňové poradenství. To je poskytováno na základě smlouvy uzavřené mezi daňovým poradcem, či hostujícím daňovým poradcem, a klientem. Za poskytované daňové poradenství náleží daňovému poradci, či hostujícímu daňovému poradci, odměna. Její přesná výše je pak stanovena na základě smluvní dohody mezi oběma stranami. 

Daňové poradenství mohou vykonávat také obchodní společnosti nebo družstva vykonávající daňové poradenství pomocí daňových poradců. Tuto činnost však musejí mít zapsánu v Obchodním rejstříku podle zvláštního předpisu jako předmět podnikání. Právnické osoby, které poskytují daňové poradenství, mají při správě daní také procesní postavení daňový poradce.

Činnost daňového poradce

Činnost v profesi daňového poradenství je upravena zákonem č. 523/92 Sb. Působnost daňových poradců je poměrně rozsáhlá a rozsah činnosti je široce formulován jako „poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb (dále jen daně), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisí (dále jen daňové poradenství)“. 

Daňoví poradci nejčastěji působí v oblastech:

 • daní a účetnictví
 • zastupování klienta
 • poradenství
 • ekonomické a daňové plánování
 • zpracování účetnictví
 • kontrolní činnosti
 • atd.

Tyto činnosti nabízejí i jiné subjekty na trhu, ale u daňových poradců jsou tyto služby nabízeny v rámci působnosti zákona č. 523/92 Sb., což má za následek zpřesnění některých prvků vztahu poradce a klienta. Klientům jsou tak dány záruky, které by u služby poskytované na základě Živnostenského zákona neměli. Příkladem může být povinnost poradce mlčet o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s daňovým poradenstvím dozvěděl, či odpovědnost za škodu, která klientovi v souvislosti s daňovým poradenstvím vznikne.

Základní povinností daňového poradce je mimo jiné také uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu před zahájením výkonu daňového poradenství. Splnění této povinnosti kontroluje Komora daňových poradců České republiky. 

Kdo může být daňovým poradcem?

Právo vykonávat daňové poradenství nabývá fyzická osoba dnem zápisu či registrace do seznamu daňových poradců. Daňovému poradci se k tomuto dni také vydá osvědčení o zápisu do seznamu nebo hostujícímu daňovému poradci osvědčení o registraci v seznamu.

Fyzickou osobu, pokud splňuje podmínky stanovené mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána, a není zapsána nebo zaregistrována, je komora povinna zapsat do seznamu po složení kvalifikační zkoušky, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž fyzická osoba zkoušku složila.

Komora daňových poradců České republiky

Komora daňových poradců České republiky je institucí, která garantuje vysokou profesní úroveň daňového poradenství v České republice. Komora dohlíží na řádný výkon daňového poradenství, usměrňuje činnost daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace, nabízí svým členům celou paletu různých služeb, chrání a prosazuje jejich oprávněné zájmy a podílí se na tvorbě vhodného prostředí pro práci poradců. V rámci svých pravomocí také ukládá sankce těm poradcům, kteří dané obecně závazné předpisy poruší. Sankce jsou nejčastěji ukládány ve formě pozastavení výkonu daňového poradenství po určitou dobu. Komora totiž považuje aktivitu v této oblasti za zásadní, protože garance odpovědnosti a uhrazení případných škod je jedním z důležitých principů zákona o daňovém poradenství.

Komora daňových poradců České republiky je složena z následujících orgánů:

 • Valná hromada
 • Prezidium
 • Dozorčí komise
 • Disciplinární komise
 • Zkušební komise

SmarTech Solutions je také členem Komory daňových poradců ČR. Podívejte se, co vám můžeme nabídnout »

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.