Náklady

V oblasti ekonomie a účetnictví představuje náklad účelné vynaložení prostředků a práce s cílem získání ekonomického prospěchu.

Náklad bývá spojen s výdajem, tedy reálným úbytkem finančních prostředků, ale nemusí souhlasit časově (faktura = náklad, úhrada = výdaj.) Při evidenci nákladů by vždy mělo být jasné kdy, kde a na jaký účel byl náklad vynaložen.

Vznik nákladu

Vznik nákladu je spojen:

 • s úbytkem peněz (nákup materiálu, náklad = výdaj),
 • s úbytkem nepeněžního aktiva (spotřeba materiálu ze skladu, výdaj dříve než náklad),
 • se vznikem závazku (příchozí faktura, výdaj vzniká až po nákladu).

Členění nákladů

 Náklady lze rozdělit z mnoha hledisek:

 • druhové členění – podle druhu ekonomických zdrojů, účtová třída 5
 • účelové členění – podle účelu vynaložených nákladů
  • střediskové
  • výkonové
  • procesní
 • kapacitní členění – využívají se při plánování
  • fixní
  • variabilní
 • podle původu – zda pochází zevnitř společnosti či nikoliv
  • interní
  • externí
 • kalkulační členění – náklad v souvislosti s jednotkou výkonu
  • jednicové
  • režijní
 • manažerské – používané pro chod firmy
  • oportunitní
  • explicitní
  • implicitní
  • relevantní
  • irelevantní
  • utopené

Více k druhovému členění

Druhové členění nákladů je spojeno s vynaložením nákladů podle druhu nákladu. Jedná se o náklady vynaložené na spotřebu energie, materiálu, mzdy, apod. Druhové členění nákladů je východiskem pro sestavení výkazu zisku a ztrát. Náklady jsou zařazeny do účtové třídy 5.

Podrobně rozepsaná účtová třída 5 – náklady:

 • 500 Spotřebované nákupy
  • 501 Spotřeba materiálu (D)
  • 502 Spotřeba energie (D)
  • 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (D)
  • 504 Prodané zboží (D)
 • 510 Služby (D)
  • 511 Opravy a udržování (D)
  • 512 Cestovné (D)
  • 513 Náklady na reprezentaci (N)
  • 518 Ostatní služby (D)
 • 520 Osobní náklady (D)
  • 521 Mzdové náklady (D)
  • 522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti (D)
  • 523 Odměny členům orgánů společnosti a družstva (N)
  • 524 Zákonné sociální pojištění (D)
  • 525 Ostatní sociální pojištění (N)
  • 526 Sociální náklady individuálního podnikatele (N)
  • 527 Zákonné sociální náklady (D)
  • 528 Ostatní sociální náklady (N)
 • 530 Daně a poplatky (D)
  • 531 Daň silniční (D)
  • 532 Daň z nemovitostí (D)
  • 538 Ostatní daně a poplatky (D)
 • 540 Jiné provozní náklady (D)
  • 541 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (D)
  • 542 Prodaný materiál (D)
  • 543 Dary (N)
  • 544 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (D)
  • 545 Ostatní pokuty a penále (N)
  • 546 Odpis pohledávky (N)
  • 548 Ostatní provozní náklady (D)
  • 549 Manka a škody z provozní činnosti (D)
 • 550 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů
  • 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (D)
  • 552 Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních právních předpisů (D)
  • 554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv (N)
  • 555 Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích období (D)
  • 557 Zúčtování oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku (N)
  • 558 Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek v provozní činnosti (D)
  • 559 Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti (N)
 • 560 Finanční náklady (D)
  • 561 Prodané cenné papíry a podíly (D)
  • 562 Úroky (D)
  • 563 Kurzové ztráty (D)
  • 564 Náklady z přecenění cenných papírů (D)
  • 566 Náklady z finančního majetku (D)
  • 567 Náklady z derivátových operací (D)
  • 568 Ostatní finanční náklady (D)
  • 569 Manka a škody na finančním majetku (D)
 • 570 Rezervy a opravné položky finančních nákladů
  • 574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv (N)
  • 579 Tvorba a zúčtování opravných položek ve finanční činnosti (N)
 • 580 Mimořádné náklady (N)
  • 581 Náklady na změnu metody (D)
  • 582 Škody (N)
  • 584 Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv (N)
  • 588 Ostatní mimořádné náklady (N)
  • 589 Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti (N)
 • 590 Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů
  • 591 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná (N)
  • 592 Daň z příjmů z běžné činnosti - odložená (N)
  • 593 Daň z příjmů z mimořádné činnosti - splatná (N)
  • 594 Daň z příjmů z mimořádné činnosti - odložená (N)
  • 595 Dodatečné odvody daně z příjmů (N)
  • 596 Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (N)
  • 597 Převod provozních nákladů (D)
  • 598 Převod finančních nákladů (D)
  • 599 Rezerva na daň z příjmu (N)
Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.