Patenty

Patent je zákonná ochrana vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu.

Patentovat lze nejen nové výrobky a technologie, ale i chemicky vyrobené látky, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy, jakož i biotechnologické postupy a produkty získané jejich pomocí a další výstupy vzniklé na základě výzkumu, vývoje a inovací.

Základní účinek patentu spočívá v tom, že bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmí využívat. Majitel patentu má výlučné právo vynález využívat (tj. výrobek vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit postup). Poskytnutí souhlasu k využití patentu, vynálezu, jiným osobám se uděluje licenční smlouvou. Patent lze rovněž prodat nebo převést na jinou osobu. V případě porušení patentu je založena plná občanskoprávní a trestní odpovědnost.

Z patentovatelnosti jsou vyloučeny:

 • objevy, vědecké teorie, matematické metody
 • plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti
 • pouhé uvedení informace
 • pouhé vnější úpravy výrobků
 • počítačové programy

Patent nemůže být udělen na vynálezy, které jsou v rozporu s obecnými zájmy, zejména zásadami lidskosti a veřejné morálky, dále na způsoby prevence, diagnostiky a léčení lidí a zvířat, odrůdy rostlin a plemena zvířat a biologické způsoby jejich pěstování a šlechtění.

Patent uděluje patentový úřad, v ČR je to Úřad průmyslového vlastnictví. Udělování patentů upravuje zákon č. 527/1990. Podle něho se patenty udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

Úřad průmyslového vlastnictví provádí o udělení patentu řízení na základě patentové přihlášky, kterou může podat původce vynálezu nebo ten, na něhož toto právo původce převedl. Jde-li o zaměstnanecký vynález, přechází právo na patent přímo na zaměstnavatele, není-li smlouvou stanoveno jinak.

Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky při včasném placení udržovacích poplatků. Po udělení patentu vyzve Úřad majitele patentu k zaplacení udržovacích poplatků většinou za prvních pět let platnosti patentu, popř., byl-li patent udělen později, za celou dosavadní dobu platnosti. Poplatky za udržování patentu v platnosti pro další období se platí bez vyměření (bez vyzvání Úřadu) po jednotlivých letech, vždy před uplynutím předchozího roku platnosti patentu. Platby udržovacích poplatků také zpravidla zajišťuje patentový zástupce, který sleduje lhůty platnosti a informuje o nich přihlašovatele.

Právní patentové normy

 • Zák. č. 527/1990 Sb. o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhl. č. 550/1990 Sb. o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zák. č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zák. č. 173/2002 Sb. o poplatcích za udržování patentů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zák. č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Možnosti podání patentů v zahraničí

Národní cestou
Přihlašovatel může přihlásit vynález přímo v každém státě, ve kterém chce mít vynález chráněn. K tomu je nutno v každém státě zvolit spolupracujícího patentového zástupce, který je oprávněn zastupovat přihlašovatele před příslušným úřadem, přeložit popis vynálezu, patentové nároky a anotaci do úředního jazyka tohoto úřadu a zaplatit poplatky. 

Cestou Evropského patentu
Pokud si přihlašovatel přeje získat patent pouze pro státy Evropské patentové úmluvy, pak je možno podat žádost o evropský patent u Evropského patentového úřadu (EPO) v Mnichově. Tak lze jednou přihláškou získat ochranu ve všech smluvních zemích Evropské patentové organizace (EPO). Také v tomto případě musí mít přihlašovatel ze země, která není členem EPO, zástupce oprávněného zastupovat před EPO. Popis vynálezu, patentové nároky a anotace musí být přeloženy do jednoho z úředních jazyků EPO, což je angličtina, němčina a francouzština. Ve stejném jazyce pak musí být formulář žádosti o evropský patent.

Cestou mezinárodní přihlášky (PCT)
Co se týče mezinárodní přihlášky podané podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), pak jedinou přihláškou podanou u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) můžete získat ochranu ve všech smluvních státech (k 1. 1. 2000 jich bylo 106) a čtyři regionální patenty (včetně evropského). I v tomto případě však musí být přihlašovatel k tomu oprávněn patentovým zástupcem. Mezinárodní přihláška se podává u ÚPV a následně u WIPO v angličtině, němčině nebo francouzštině, ve stejném jazyce pak musí být i žádost o mezinárodní přihlášku. Od 1. 1. 1999 je možno podat přihlášku i v češtině s tím, že je nutno do jednoho měsíce od podání mezinárodní přihlášky předložit překlad přihlašovaného vynálezu do jednoho ze shora uvedených jazyků.

Takové náklady na výzkum a vývoj lze odečíst od základu daně! »

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.