Výdaje

Výdajem se rozumí v penězích vyjádřená spotřeba statku či služby, která je navíc, na rozdíl od nákladu, doprovázena reálným úbytkem peněžních prostředků jak hotovostních, tak bezhotovostních.

Klasickými příklady výdajů mohou být hotovostní/bankovní úhrada došlé faktury za nákup zboží/služeb, či nákup cenin, pohonných hmot v hotovosti, výplaty mezd aj. Naproti tomu příkladem nákladu může být například spotřeba materiálu ve výrobě, opotřebení dlouhodobého majetku (budov, strojů apod.) atd.

Náklady lze definovat jako spotřebu živé a zvěcnělé práce za určitým účelem vyjádřenou v penězích.

Druhy výdajů

Výdaji a náklady se zabývá zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., který je určuje různým způsobem. Výdaje můžeme rozdělit na:

 • zřizovací výdaje,
 • výdaje na auto,
 • stravné při pracovních cestách zaměstnanců a nápoje pro zaměstnance,
 • reklamní předměty, reprezentace,
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku a technické zhodnocení uplatněné postupnými odpisy,
 • zůstatková cena majetku prodávaného či jinak vyřazovaného,
 • leasing,
 • cenné papíry, směnky,
 • výdaje na daně, uplatnit můžeme i daň stanovenou náhradním způsobem (jinak řečeno náhradu za neuplatnění daně) při nesplnění registrační povinnosti k DPH,
 • likvidace zásob,
 • zkoušky ověřující další vzdělávání,
 • penále, pokuty, úroky z prodlení,
 • úroky z úvěrů a půjček, výdaje na zajištění úvěrů apod.,
 • škody,
 • umělecká díla,
 • pojistné na zdravotní a sociální pojištění je daňovým výdajem jen tehdy, pokud je platíme za své zaměstnance.
Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.