Pokyn MF - 17

Ve Finančním zpravodaji vyšel nový Pokyn MF-17, který je platný od 1. dubna 2019.

Tento pokyn byl vydán ve Finančním zpravodaji č. 8/2020 za účelem sjednocení postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů, konkrétní novelizovaná ustanovení jsou § 34a, § 34b, § 34c a § 34e zákona o daních z příjmů a nového ustanovení § 34ba zákona o daních z příjmů od 1. 4. 2019.

Nový Pokyn MF-17 je uplatňován na projekty výzkumu a vývoje, ke kterým je uplatňován odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb., tedy od 1. 4. 2019. Na projekty výzkumu a vývoje, ke kterým je uplatňován odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních  zpířjmů, ve znění do účinnosti zákona č. 80/1992 Sb., bude i nadále aplikován Pokyn D-288

Stručný obsah nového Pokynu MF-17:

1. Základní podmínky pro uplatnění odpočtu dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. 4. 2019

1.1 Projektová dokumentace a její obsah

1.2 Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje

1.3 Projekty výzkumu a vývoje, na které se uplatní zákon

2. Vymezení výzkumu a vývoje

2.1 Základní výzkum

2.2 Aplikovaný výzkum

2.3 Průmyslový výzkum

2.4 Experimentální vývoj

3. Činnosti prováděné poplatníkem při realizaci výzkumu a vývoje, které lze zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje pro účely odpočtu od základu daně z příjmů

4. Činnosti, které nelze zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje pro účely odpočtu od základu daně z příjmů

5. Výdaje vynaložené při realizaci projektů výzkumu a vývoje

6. Období uplatnění výdajů (nákladů) na výzkum a vývoj

7. Odpočet nelze upaltnit na služby a nehmotné výskedku výzkumu a vývoje

8. Výdaje (náklady), na které byla byť jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů

9. Souběh odčitatelných položek dle § 34 odst. 1 a 4 ZDP

10. Období, ve kterém lze odpočet ny výzkum a vývoj uplatnit

11. Dodatečné daňové přiznání

12. Přenos neuplatněného odpočtu na právního nástupce

13. Výdaje na výzkum a vývoj u zanikající společnosti po rozhodném dni přeměny

14. Výše odpočtu od základu daně

15. Oznámení podané zanikající nebo rozdělovanou společností

16. Projektová dokumentaceschválená nástupnickou společností

17. Účinnost

Na webu nám pomáhají soubory cookies, zejména k analýze návštěvnosti. Procházením webu dáváte souhlas s jejich používáním.